Mõistame maja kui toodet, mis maksimaalselt lähtub kliendi vajadustest ja soovidest.

Kui krunt on hangitud ja sellele on väljastatud detailplaneering või projekteerimistingimused, saab klient pöörduda arhitekti poole. Arhitektiga koostöös töötatakse välja maja ruumiprogramm ja arhitektuursed eskiisid. Arhitektuursete jooniste alusel saame meie hinnapakkumise kalkuleerida ning alustada konstruktiivse lahenduse väljatöötamist. Arhitektuurse projekteerimise protsessi on otstarbekas kaasata ka majatehase müügijuht, et määratleda tingimused, millest arhitekt peaks oma töös lähtuma. Meie spetsialist saab anda nõu otstarbekate lahenduste väljatöötamisel – turul pakutavatest materjalidest on võimalik valmistada väga keerulisi konstruktiivseid lahendusi, kuid samal ajal tuleb silmas pidada ka maja maksumust.

Olemaks kindel, et maja lubatakse konkreetsele krundile ehitada, peab enne tellimist olema väljastatud ehitusluba. Eestis hangib ehitusloa tavaliselt arhitekt.