I flate tak brukes heltrebjelker sammensatt med spikerplater eller en annen type bjelker – I-, limtre- eller Kertobjelker, noen ganger også takstoler med spikerplater og parallell gurt. Valg av bjelker er avhengig av størrelsen på åpninger og laster på taket. Elementer for flate tak er produsert slik at man på byggeplassen kun må montere elementene og bygge igjen skjøtene mellom disse.

I tilfelle flate tak må påse at man har tatt hensyn til snølasten på taket og at vannmassene fra tining og regn ledes bort fra taket. Elementer for flate tak prosjekteres og produseres med minimum nødvendig fall for å lede bort vann fra taket.

Ofte planlegger man også takterrasse på flate tak som stiller tilleggskrav til konstruksjoner – last fra mennesker, tråsikkerhet, behov for tilleggslag (gulvelementer for terrassen) og rekkverk, krav til sikker festing av de nevnte konstruksjonene.
Den vedlagte tegningen viser prinsippløsning for flate tak.

katus lame_NO