Mõistame maja kui toodet, mis lähtub maksimaalselt kliendi vajadustest ja soovidest.
Kui krunt on hangitud ja sellele on väljastatud detailplaneering või projekteerimistingimused, saab klient pöörduda arhitekti poole. Koostöös arhitektiga töötatakse välja maja ruumiprogramm ja arhitektuursed eskiisid. Arhitektuursete jooniste alusel saame meie kalkuleerida hinnapakkumise ning alustada konstruktiivse lahenduse väljatöötamist. Arhitektuurse projekteerimise protsessi on otstarbekas kaasata ka majatehase müügijuht, et määratleda tingimused, millest arhitekt peaks oma töös lähtuma. Meie spetsialist saab otstarbekate lahenduste väljatöötamisel anda omapoolset nõu – turul pakutavatest materjalidest on võimalik valmistada väga keerulisi konstruktiivseid lahendusi, kuid samal ajal tuleb silmas pidada ka maja maksumust.
Olemaks kindel, et maja lubatakse konkreetsele krundile ehitada, peab ehitusluba olema väljastatud enne tellimist. Eestis hangib ehitusloa tavaliselt arhitekt.