Majakomplekti montaažitöid teostame kas oma jõududega või kasutame selleks spetsialiseerunud alltöövõtjaid. Montaažitöödel alltöövõtjate kasutamise korral kanname kliendi ees vastutust meie.

Enne majakomplekti objektile saabumist peab vundament olema valmis ehitatud. Maja kvaliteetse ja kiire montaaži üheks oluliseks eelduseks on vundamendi täpsus.

Reeglina pakume majakomplekti põhimontaaži ehk püstitame staatiliselt kujupüsiva, ilmastikukindla maja – monteerime meie poolt arhitektuursete jooniste alusel välja töötatud konstruktiivse lahenduse järgi toodetud elemendid ja materjalid. Peale põhimontaaži lõpetamist on kohe võimalik teostada hoone aurutihenduse mõõtmine ning alustada eritöödega (vesi, kanalisatsioon, ventilatsioon, elekter).

Maja montaaži kestus sõltub maja suurusest ja konstruktiivsest lahendusest. Näiteks 2-korruselise 150–160 m² põrandapinnaga katuselementidega elamu montaažiaeg on 3 kuni 4 tööpäeva. Sama suure, kuid fermidega elamu montaaž kestab 7 kuni 8 tööpäeva. Seega võib maja põhimontaaži kestvuse erinevus olla konstruktiivsest lahendusest sõltuvalt kahekordne.

Lühikest animatsiooni elamu montaažist saab vaadata siit.

Vundament

Vundamendil on suur tähtsus maja vastupidavusele ja elueale. Vundamendi projekteerimise ja ehitamise tellib klient kohalikult ehitusspetsialistilt. Erinevates riikides on vundamendi ehitamisele erinevad nõuded ja vundamendi ehitust koos pinnasetöödega võivad teostada ainult vastavat sertifikaati või luba omavad firmad. Vundamendi projekteerimiseks ja ehitamiseks peavad eelnevalt olema teada ehituskrundi maapinna geoloogia (pinnase koostis) ja vundamendi sügavus pinnases – kui majal on kelder, siis arvutatakse ümbritsevast pinnasest tulenevad horisontaalsed koormused vundamendile.

Maja kaalust, lumest ja tuulest tulenevad koormused ning gabariidid annab vundamendile meie projekteerija.

Tehaseliselt toodetud elementide kasutamine ehituses eeldab täpsust ning projektile vastavust nii elementidelt kui ka vundamendilt. Väikesed hälbed vundamendi mõõtudes, eriti vertikaalsuunas, mõjutavad elementide asendit ja montaaži täpsust. Montaažimeeskonnal on kohustus enne majaelementide montaaži kontrollida vundamendi vastavust joonistele ja valmistustolerantse. Kui vundamendi mõõdud ületavad joonistes ja normides etteantud tolerantse, ei tohi maja monteerimisega alustada.

Eritööd

Eritöid teostavad nendeks töödeks spetsialiseerunud firmad. Eritööde teostamise õigus on firmadel, kes omavad vastavat sertifikaati, eelnevat töökogemust ja kvalifitseeritud personali.

Küte
Puitelementmaja ei esita küttesüsteemi valikul piiranguid. Praktiliselt kõik kütmise viisid ja seadmed on kasutatavad. Kliendipoolne küttesüsteemi valik sõltub tema eelistustest. Oluline on, et küttesüsteemi valik tehakse enne elementmaja konstruktiivse projekteerimise alustamist. Näiteks vesi-põrandakütte kasutamiseks puitvahelagedes tuleb projekteerimisel sellega arvestada, et mitte eksida puhta põranda paksusega. See on ka põhjus, miks me fikseerime vahelae kihtide paksused lepingu dokumentides.

Ventilatsioon
Puitelementmajas saab kasutada väga erinevaid ventilatsioonisüsteeme, alates lihtsatest ventiilidest välispiiretes ning lõpetades soojust akumuleerivate ja tagastavate süsteemidega. Ventilatsioonisüsteem kavandatakse tavaliselt koos küttesüsteemiga ja sageli need moodustavad ühtse kütte- ja ventilatsioonisüsteemi. Mõlemad süsteemid paigaldatakse hoonesse peale põhimontaaži lõpetamist.

Vesi ja kanalisatsioon
Me ei paigalda vesivarustuse ja kanalisatsiooni torustikke elementidesse tehases, sest torustike jätkud, pöörded, liitmikud ja muud ühenduskohad tuleb teostada ehitusplatsil ning liitmikele peab olema hea juurdepääs, et kindlustada ühenduskohtade korrektne teostus. Meie ülesanne on vesivarustuse ja kanalisatsiooni projekti alusel jätta konstruktsioonid avatuks kohtades, kuhu paigaldatakse torustikud. Selline tööde jaotus annab kindluse, et vastutus teostatud tööde kvaliteedi eest on üheselt paigas. Eritööde firma saab maja monteerijatelt tööfrondi, mille ulatuses nad saavad töid korraldada ja enne konstruktsiooni sulgemist teostada torustike surveproov.

Elekter
Paigaldame tehases seinaelementidesse kliendi poolt antud elektriprojekti alusel kõritorud elektrikaablite tarvis. Kohtadesse, kus seintes on elektrilülitid ja -pistikud, paigaldatakse elektritoosid. Peale elementide montaaži saab ehitusobjektil alustada tehases elementidesse monteeritud kõritorudesse elektrikaablite paigaldust.

Siseviimistlus

Siseviimistlustöödega saab alustada peale konstruktsioonisiseste eritööde lõpetamist ja konstruktsioonide sulgemist. Siseviimistlus ei ole seotud maja konstruktsioonidega ning algab mitu nädalat peale maja montaažitööde lõpetamist. Enne siseviimistluse alustamist tuleb veenduda, et tööde läbiviimiseks on ruumides normidekohane sisetemperatuur ja õhuniiskus. Selle tagamiseks on otstarbekas kohe peale majakarbi sulgemist alustada üleliigse niiskuse eemaldamisega hoonest. Kuigi suurim niiskuse allikas on plaatvundamendi raudbetoon, viiakse ka viimistlustööde käigus ruumi suures koguses vett, kuna kasutatakse põhiliselt vesialuselisi pahtleid ja värve.

Tööde üleandmine

Maja püstitamine toimub kliendi või tema poolt värvatud esindaja järelevalve all.

Maja paigaldusmeeskond peab ehituspäevikut, kuhu nad igapäevaselt teevad sissekandeid tehtud tööde kohta. Töö lõpetamisel koostatakse tööde üleandmise-vastuvõtmise akt, kuhu puuduste korral märgitakse vaegtööd. Oluliste puuduste korral klient ei allkirjasta tööde üleandmise-vastuvõtmise akti, vaid lepitakse kokku vigade kõrvaldamise tähtaeg.

Kogu protsess on dokumenteeritud ja jälgitav. Kliendipoolsel ehituse järelevalve teostajal on samuti kohustus fikseerida olulised etapid ning puuduste korral teavitada viivitamatult paigaldusmeeskonda. Suuremate probleemide korral tuleb teavitada otse meid ehk lepingupartnerit.