Konstruktiivne projekteerimine algab peale müügilepingu sõlmimist. Oleme jaganud projekteerimise kahte etappi:

Kooskõlastusjooniste koostamine, mille käigus paneb projekteerija arhitekti idee elementmaja süsteemi ning teeb tugevusarvutused. Kooskõlastusjoonistega alustamiseks piisab kliendilt saadud arhitektuursetest joonistest, mis on varustatud mõõtudega või on mõõtkavas.

Tootmis- ja paigaldusjooniste koostamine, mille tulemusena valmivad elementide tootejoonised tehasele ja majakomplekti paigaldusjoonised montaažimeeskonnale. Tootmis- ja paigaldusjoonistega alustamise eelduseks on kliendi poolt aktsepteeritud kooskõlastusjoonised.

Projekteerimisel lähtume Euroopa standarditest, võttes arvesse asukohariigi rahvuslikke standardeid ja norme.

Kooskõlastusjoonised

Esimeses etapis koostab meie projekteerija kooskõlastusjoonised. Kooskõlastusjoonistega fikseeritakse maja mõõdud, kõrgused ning kõik olulised sõlmed, millest osad – akna-, nurga- ja räästasõlmed – mõjutavad ka maja visuaalset poolt. Kooskõlastusjoonised sisaldavad ka koormusskeeme vundamendile ning vundamendi gabariite. Kooskõlastusjoonised esitame kliendile läbivaatamiseks ja allkirjastamiseks. Kui klient soovib joonistesse sisse viia muudatusi, siis need tehakse enne kliendi poolset jooniste allkirjastamist. Kooskõlastusjooniste läbivaatamine on etapp, kus klient või tema pädev esindaja on kohustatud kontrollima projektdokumentatsioonis esitatud andmete vastavust riigis kehtivatele normidele. Kliendi kaasamine projekti koostamise protsessi on oluline abinõu vigade vältimiseks hilisema projekteerimise, tootmise ja paigaldamise käigus.

Kooskõlastusjooniste kliendipoolse allkirjastamise järel algab projekteerimise teine etapp, mille käigus koostame tootmis- ja paigaldusjoonised. Kui klient soovib tootmis- ja paigaldusjooniste koostamise etapis teha muudatusi kooskõlastusjoonistes, siis tuleb arvestada ümberprojekteerimisest tuleneva aja- ja raha kuluga.

Tootmis- ja paigaldusjoonised

Teises etapis koostame tootmisjoonised, mis sisaldavad kõiki hoone elementide jooniseid ning iga elemendi koostamiseks vajalike materjalide spetsifikatsioone.
Detailne tootmisjoonis, kus on näidatud kõik elemendis kasutatud materjalide kihid ning kihtide asukohad, garanteerib elemendi konstruktsiooni õigsuse ning elemendi korrektsed mõõdud. Lisaks tagab tootmisjooniste kasutamine kvaliteedijuhtimise dokumenteeritud jälgitavuse.
Tootmisjoonised saadame otse tehasele ning nendega klient reeglina kokku ei puutu.

Elementmaja paigaldusjoonistel on näidatud elementide montaaži järjekord ja asukoht ning nende nõuetekohane kinnitus vundamendile ja omavahel. Paigaldusjoonised sisaldavad ka detailijooniseid, mille täpne järgmine kindlustab elementmaja välisilme vastavuse arhitektuursetele- ning kooskõlastusjoonistele.
Paigaldusjoonised anname nii kliendile kui ka paigaldusmeeskonnale.

Nõuded tootmisjoonistele

Meil on väljakujunenud nõuded tootmis- ja montaažijoonistele, mis parimal viisil tagavad majakomplekti vigadeta valmistuse ja püstituse. Kui projekteerimise käigus muutuvad mingil põhjusel materjalid või tarindid, siis olemasolevat projekti kasutada ei saa ja joonistesse tuleb sisse viia vastavad muudatused.

Elementmaja tööjooniste maht ja tähtsus on märkimisväärselt suured. Reeglina on konstruktiivne projekteerimine teostatud meie enda konstruktorite või usaldusväärsete koostööprtnerite poolt. Kogu projekteerimise protsessi koordineerib ja kontrollib meie projektijuht.

Vastavus asukohamaa normidele

Puitkonstruktsioonide projekteerimise aluseks on Eurocode 5 normid, mis kehtivad kogu Euroopa Liidus ja millest lähtuvad ka mitteliitunud riigid. Eurocode 1 ja 2 normide alusel tehakse lume- ja tuulekoormustest tulenevad arvutused. Lisaks sellele arvestame rahvuslike normidega. Lepingu sõlmimise käigus täpsustab meie müügijuht kliendi või tema pädeva esindajaga konkreetse maja ning selle asukohaga seotud nõudmised ja normid, millega projekteerija arvestab staatika arvutuste tegemisel.

Jooniseid, mille puhul on algselt arvesse võetud teatud asukoha lume- ja tuulekoormusi, ei saa kasutada muus osas identse elamu tootmiseks, kui selle paiga koormused erinevad originaalis projekteeritud maja omadest.