Konstruktiv prosjektering starter etter inngåelse av salgskontrakten.

Vi har delt prosjekteringen i to faser:

Utarbeidelse av godkjenningstegninger, hvor bygningskonstruktør setter arkitektens idé i elementhusets system og utfører styrkeberegninger. For å starte med godkjenningstegninger holder det med arkitekttegninger mottatt fra kunden som er målsatt eller i målestokk.

Elementtegninger for fabrikkproduksjonen og montasjetegninger av elementhussettet for montasjeteamet utarbeides deretter som et resultat av dette. Forutsetningen for å starte med produksjons- og montasjetegninger er kundens aksept av godkjenningstegninger.

Ved prosjektering tar vi utgangspunkt i europeiske standarder, samt tar hensyn til landets nasjonale standarder og normer.

Prosjekteringsfaser

Godkjenningstegninger
I første fase utarbeider vår bygningskonstruktør godkjenningstegninger. Med godkjenningstegninger fastsettes husets mål, høyder og alle viktige detaljer. Noen av detaljene, som f.eks. detaljer av vinduer, hjørner og raftekasser, har også visuell påvirkning på huset. Godkjenningstegninger inkluderer også belastninger på grunnmuren og grunnmurens yttermål. Vi framlegger godkjenningstegninger til kunden for gjennomgåelse og signert godkjenning. Hvis kunden ønsker å endringe tegningene, skal dette gjøres før kunden underskriver godkjenning av tegningene. Gjennomgang av godkjenningstegninger er en fase der kunden eller hans/hennes kompetente representant er forpliktet til å sjekke at data framlagt i prosjektdokumentasjonen er i samsvar med normene som gjelder i landet. Kundens engasjement i prosjekteringen er et viktig virkemiddel for å unngå feil under senere prosjektering, produksjon og montasje.

Etter kundens signering av godkjenningstegninger begynner prosjekteringens andre fase, der vi utarbeider produksjons- og montasjetegninger. Dersom kunden ønsker endringer i godkjenningstegninger under utarbeidelsen av produksjons- og montasjetegninger, må man påregne tid og kostnader for omprosjektering.

Produksjons- og montasjetegninger
Under andre fasee utarbeider vi produksjonstegninger som inneholder elementtegninger for hele huset og materialspesifikasjoner nødvendige for produksjon av hvert element.
Detaljert produksjonstegning som viser alle lag i elementet og lagenes plassering, sikrer at elementkonstruksjonen blir riktig og elementene får riktige mål. I tillegg sikrer bruk av produksjonstegninger dokumentert kontrollerbarhet av kvalitetsledelse. Produksjonstegninger sendes direkte til fabrikken og kunden har som regel ikke innsyn i disse.

Montasjetegningene til et elementhus viser elementenes montasje rekkefølge og –plassering, samt festing av disse til grunnmur og andre elementer i henhold til krav. Montasjetegningene inkluderer også detaljtegninger og følger man disse eksakt, sikrer man at ferdighusets utseende er i samsvar med arkitekttegninger og godkjenningstegninger.
Både kunden og montasjeteamet får montasjetegninger.

Krav til produksjonstegninger

Vi har utarbeidet krav til produksjons- og montasjetegninger som på best mulig måte sikrer feilfri produksjon og montasje av ferdighussett. Hvis materialer eller konstruksjoner av en eller annen grunn endres under prosjekteringen, kan man ikke bruke eksisterende prosjektert materiale uten at endringene er hensyntatt.

Arbeidstegninger for ferdighus er svært omfattende, og svært viktige for det endelige resultatet. Som regel er det våre egne prosjektansvarlige eller pålitelige samarbeidspartnere som prosjekterer konstruksjonene. Vår prosjektleder koordinerer og kontrollerer hele prosjekteringsprosessen.

Samsvar med landets normer

Trekonstruksjoner prosjekteres i henhold til normene i Eurokode 5 som gjelder i hele Den europeiske union, og som også de landene som ikke er EU-medlemmer tar utgangspunkt i. Beregningene som følger fra snø- og vindlaster beregnes i henhold til normene i Eurokode 1 og 2. I tillegg til det tar vi hensyn til lokale, nasjonale normer. Under kontraktsinngåelsen presiserer vår salgsleder til kunden eller hans/hennes kompetente representant kravene og normene knyttet til det aktuelle huset, og dets beliggenhet og bygningskonstruktør tar hensyn til disse ved statiske beregninger.

Allerede eksisterende prosjektert materiale kan ikke brukes til produksjon av et identisk hus dersom snø- og vindlaster er forskjellige fra lastene huset tidligere er prosjektert etter.